Hracia plocha

 1. Mestská športová hala Lipany 

 2. Súčasťou ihriska sú futbalové bránky, ktoré majú rozmery 3m x 2m. 

 3. Na ihrisku je označený bod pre pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 6m od bránky. 

 4. Hracia plocha je ohraničená 

 

Hracia doba

 1. 2×20 minút hrubého času s krátkou polčasovou prestávkou potrebnou na výmenu strán (max. 8 minút). 

 2. Čakacia doba je 5 minút od času stanoveného v rozpise stretnutia. V prípade dlhšej čakacej doby je tím pokutovaný a zápas skončil kontumáciou v neprospech absentujúceho tímu 5:0.

Lopta

 1. Oficiálna veľkosť lopty pre ligu je 4

 

Štart hráčov

 1. Do stretnutia môžu zasiahnuť len hráči, ktorí sú na súpiske daného tímu (uvedenej na webových stránkach ligy) a zároveň sú uvedení v zápise o stretnutí.

 2. V prípade, ak je otázna totožnosť hráča (podaná včasná námietka zo strany súpera), môže rozhodca požiadať hráča o jeho identifikáciu osobným dokladom. Hráč má právo odmietnuť preukázať sa osobným dokladom, no v tomto prípade má rozhodca právo nevpustiť hráča ďalej do hry až do tej doby, kým sa nepreukáže platným osobným dokladom. 

 3. V prípade, že nastúpi hráč, ktorý sa nenachádza na súpiske, zápas je kontúmovaný výsledkom 5:0 v neprospech tímu, ktorý pravidlo porušil..


Počet hráčov

 1. Hrá sa systémom 4+1. Na striedanie je povolený ľubovoľný počet náhradníkov. 

 2. V prípade, že klesne počet hráčov na 3 (2+1), je stretnutie ukončené. 

 3. Minimálny počet hráčov k zahájeniu stretnutia je 3+1.


Striedanie brankárov

 1. Striedanie brankára je možné len počas prerušenej hry a na striedanie je nutné upozorniť hlavného rozhodcu. 

 2. Striedajúci brankár musí byť farebne odlíšený.


Striedanie hráčov

 1. Prebieha hokejovým spôsobom. 

 2. Striedajúci hráč sa nesmie zapojiť do hry do doby, kým vystriedaný  hráč neopustí hraciu plochu. Striedanie hráčov je povolené len v priestore okolo stredovej čiary. 

 3. V prípade nesprávneho striedania je tím potrestaný žltou kartou.

Výstroj hráčov

 1. Hráč nesmie mať na výstroji ani na sebe nič, čo by mohlo byť nebezpečné pre neho alebo pre iných hráčov (vrátane akýchkoľvek druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov). Organizátori nedoporúčujú hrať s okuliarmi. 

 2. Hráči hrajú na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

 3. Organizátori odporúčajú ako ideálnu obuv halovky. 

 4. Hráč s nepovolenou obuvou bude z ihriska vykázaný a potrestaný žltou kartou.

 5. Brankári oboch tímov musia mať výstroj odlišnej farby od ostatných hráčov. 

Poradie v lige

 1. O konečnom poradí v lige rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných stretnutí. 

 2. Ak majú po odohranej súťaži dva alebo viac tímov rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí:

 3. vzájomný zápas (v prípade rovnosti bodov viacerých tímov, je to počet bodov získaných v minitabuľke),

 4. rozdiel skóre v rámci minitabuľky,

 5. väčší počet strelených gólov v rámci minitabuľky,

 6. rozdiel skóre zo všetkých stretnutí,

 7. väčší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí,

 8. kvalifikačné stretnutie (len v prípade, ak sa má určiť postupujúci alebo zostupujúci), v inom prípade rozhodne los.

 9. Poradie družstiev sa v priebehu súťaže určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohratých stretnutí. V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne:

 10. z gólového rozdielu zo všetkých odohratých stretnutí,

 11. z vyššieho počtu vstrelených gólov vo všetkých odohratých stretnutiach.


Bodovanie

Tímu sa do tabuľky po riadnom ukončení zápasu pričítajú:

 1. za výhru 3 body,

 2. za remízu 1 bod,

 3. za prehru 0 bodov.


Hlavný rozhodca

 1. Hlavný rozhodca je delegovaný organizátormi ligy. Dohliada na dodržovania pravidiel. 

 2. Napomenutie hráča signalizuje rozhodca žltou kartou, vylúčenie hráča červenou kartou. 

 3. Hlavný rozhodca môže ukončiť zápas pri opakovanom nešportovom správaní a v prípade inzultácie rozhodcu musí ukončiť zápas.

 4. Hlavný rozhodca môže prerušiť, resp. odložiť zápas v prípade zlej viditeľnosti, vážneho zranenia hráča, poruchy s osvetlením.

 5. Hlavný rozhodca môže v prípade nevhodného správania fanúšikov tímu, vylúčiť fanúšikov tohto tímu mimo hraciu plochu (mimo haly). Fanúšikovia sú povinní opustiť hraciu plochu do 3 minút. Ak tak neurobia, hlavný rozhodca môže predčasne ukončiť zápas. 

 6. Rozhodca gól neuzná, ak sa dostane priamo do súperovej bránky: z nepriameho voľného kopu.

           V tomto prípade je nariadený kop od bránky.

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prípade, že hráč prihrá loptu svojmu brankárovi nohou pod kolenom, alebo z vhadzovania a brankár sa dotkne lopty rukou, tzv. pravidlo o malej domov.


Asistent rozhodcu

 1. Asistent rozhodcu môže byť nominovaný Šariš ligou. 

 2. Plní funkcie,  ktoré mu deleguje hlavný rozhodca (napríklad meranie času, zapisovanie gólov a trestov,…). 

 3. Rozhodujúce slovo má hlavný rozhodca


Zápis o stretnutí

 1. Zápis o stretnutí sú povinní vyplniť zástupcovia (manažér, kapitán alebo hráč) oboch mužstiev, ktoré na daný zápas nastúpia.:

 2. Zástupcovia (manažér, kapitán, alebo hráč) svojím podpisom potvrdzujú oprávnenosť všetkých hráčov, figurujúcich v zápise o stretnutí, k nástupu na zápas..

 3. Konečný výsledok stretnutia zapíše hlavný rozhodca do zápisu o stretnutí, spolu s menom víťazného tímu. 

 4. Zástupcovia oboch tímov sú povinní potvrdiť konečný výsledok a víťaza stretnutia svojim podpisom na zápis o stretnutí po skončení zápasu.

 5. V prípade, ak tieto náležitosti nebudú splnené zástupcom jednotlivých tímov, má sa za to, že so zápisom o stretnutí súhlasia.


Pravidlá hry

Zahájenie hry

 1. Rozohráva mužstvo, ktoré vyhralo los. Spôsob lósu určí hlavný rozhodca. 

 2. Hra je zahájená v momente dotyku rozohrávajúceho hráča lopty. 

 3. Rozohráva sa zo stredového bodu a lopta môže smerovať akýmkoľvek smerom. 

 4. Protihráč musí byť od stredového bodu vzdialený minimálne 3 metrov.


Brankár

 1. Ak sa dostane lopta mimo hry za mantinel, do hry ju uvádza brankár z priestoru pokutového územia a to rozohratím nohou zo zeme. 

 2. V okamihu, kedy brankár položí loptu na zem pri rozohrávke, je lopta ešte mimo hry. V tomto okamihu nie je možné dosiahnuť gól. Do hry sa lopta dostáva až rozohratím brankára nohou. 

 3. Lopta smie prekročiť stredovú čiaru po akomkoľvek výhode z rúk, výkope brankára (aj počas hry) bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. 

 4. Z kopu od bránky je možné dosiahnuť gól.


Offside

 1. Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.


Auty

 1. Aut sa zahráva vhadzovaním lopty do hry z miesta na autovej čiare, kde lopta opustila hraciu plochu (lopta skonči za mantinelmi)


Voľné kopy, kopy z autu a kopy z rohu

 1. Pri rozohrávaní voľného kopu, alebo kopu z rohu, je lopta v kľude a je uvedená do hry nohou. Pri rozohrávaní kopu z rohu musí byť lopta v kľude na autovej čiare. 

 2. Hráč súpera musí stáť najmenej 3 metrov od lopty v prípade voľného kopu.

 3. Pri rozohrávaní voľného i nepriameho kopu môže útočiaci hráč znamením (zdvihnutím ruky) požiadať hlavného rozhodcu, aby hráči súpera dodržali minimálnu vzdialenosť od lopty. V takom prípade rozohráva útočiaci tím na znamenie hlavného rozhodcu (“na píšťalku”). V opačnom prípade nemusí útočiaci tím čakať na znamenie rozhodcu.

Voľným priamom kopom je potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa hlavného rozhodcu nebezpečný, bezohľadný, alebo použitý neprimeranou silou:

 • kopne, alebo sa pokúsi kopnúť protihráča,

 • podrazí protihráča, alebo sa snaží nastavením nohy alebo skrčením pád protihráča spôsobiť,

 • skočí do protihráča,

 • vrazí do protihráča, ktorý sa nebráni, nebezpečným spôsobom, alebo prudko vrazí do protihráča ramenom,

 • napadne protihráča zozadu, vrazí do protihráča zozadu, ktorý mu nebráni v hre,

 • udrie, alebo sa pokúsi udrieť súpera,

 • na súpera pľuvne,

 • priamo ohrozí protihráča sklzom, pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený. 

Nebezpečné hranie sklzom (faul) je potrestaný žltou kartou.

Voľným nepriamym kopom bude potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

 1. hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný (napr. sa pokúsi kopnúť do lopty, ktorá je v držaní brankára),

 2. nie je v kontakte s loptou a pritom úmyselne bráni súperovi v hre (napr. behá medzi protihráčom alebo vystavuje telo tak, aby bránilo protihráčovi a tvorilo prekážku medzi protihráčom a loptou),

 3. atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastné pokutové územie,

 4. bráni brankárovi v rozohrávaní lopty rukami,

 5. v priebehu striedania vstúpi na hraciu plochu skôr, ako striedaný hráč plochu opustí alebo na hraciu plochu vstúpi alebo hraciu plochu opustí mimo miesta na striedanie určeného,

 6. prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,

 7. previní sa nešportovým správaním (napr. sa snaží protihráča zmiasť výkrikmi “pusť”, “prihraj” a pod., používa na ihrisku neslušné či hanebné slová či už k sebe, alebo iným osobám, odmieta si okamžite upraviť výstroj po upozornení rozhodcu, po vyzutí obuvi pokračuje v hre bez nej),

 8. dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je presne špecifikovaný, ale kvôli ktorému je hra prerušená za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča,

 9. nepriamo ohrozí protihráča sklzom, ak neohrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený,´

 10. v prípade tzv. “malej domov” (nepriamy kop sa rozohráva v mieste dotyku brankára s loptou, najmenej však vo vzdialenosti 5 metrov od bránky).


Pokutový kop

Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodržané tieto zásady:

 1. lopta musí stáť v kľude a rozohráva sa zo vzdialenosti 6 metrov od bránkovej čiary,

 2. hráč, ktorý pokutový kop zahráva musí byť identifikovaný,

 3. brankár sa nachádza na bránkovej čiare medzi žrďami tvárou k zahrávajúcemu hráčovi

 4. hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty dotknúť druhý krát skôr, ako sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč. Lopta je v hre, keď sa pohne vpred,

 5. ostatní hráči oboch tímov zostávajú na hracej ploche mimo pokutového územia najbližšie 6 metrov od bránkovej čiary a najbližšie 5 metrov od lopty.


Penaltový rozstrel

V prípade remízy (jedná sa len o zápasy, ktoré musia skončiť víťazstvom jedného, či druhého tímu, napr. zápasy playoff, či dvojzápasy o konečné umiestnenie) bude nasledovať penaltový rozstrel. Los kapitánov za prítomnosti rozhodcu určí poradie kopajúcich. Každý tím má tri pokusy, pričom sa tímy striedajú po jednom pokuse. V prípade, ak sa po tretej sérií pokusov nerozhodne, tak sa mení poradie kopajúcich (poradie tímov AB, AB, AB sa zmení na BA BA BA až kým sa nerozhodne) a vymeniť sa musia všetci hráči, vrátane brankára! V prípade, že už penaltu kopal každý každý jeden hráč mužstva, tak v tomto prípade môžu hráči kopať penaltu druhýkrát, pričom sa musí opäť dodržať pravidlo o vystriedaní všetkých hráčov vrátané brankára. Takýmto spôsobom sa pokračuje až do rozhodnutia.


Tresty

Žltá karta

 1. Prvé napomenutie, potrestaný hráč musí opustiť hru na 2 minúty. 

 2. Tím napomenutého hráča hrá počas tejto doby v oslabení. 

 3. Po skončení oslabenia sa môže potrestaný hráč vrátiť do hry. 

 4. V prípade, ak potrestaný tím inkasuje gól v čase oslabenia, môže sa potrestaný hráč vrátiť do hry ihneď po inkasovanom góle.

 5. V prípade, ak ŽK dostane brankár, je možné, aby za neho vykonal trest iný hráč z tímu. 

 6. Tím musí pritom dodržať pravidlo o minimálnom počte hráčov, ktoré hovorí, že minimálny počet hráčov na ihrisku je 3+1.

 7. V prípade, že ďalší hráč tímu, ktorý hrá v oslabení, je napomenutý ŽK, tento hráč musí opustiť hraciu plochu na 2 minúty, avšak môže ho nahradiť náhradník tak, aby bol minimálny počet hráčov na ihrisku (3+1) zachovaný. 2 minúty sa následne nastavia k zostávajúcemu času v oslabení. 

 8. V prípade, že tím nemá dostatok náhradníkov a napomenutie hráča ŽK by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 3+1, napomenutý hráč môže ostať na ihrisku a čas v oslabení sa nastavuje.


Červená karta

Hlavný rozhodca vylúči akéhokoľvek účastníka zápasu, ktorý bol 2 x napomínaný ŽK, alebo v prípade, že sa podľa názoru hlavného rozhodcu, previní:

 • násilným správaním,

 • vážnym faulom,

 • hanlivými výrokmi,

 • iným nešportovým správaním.

Takto vylúčený účastník stretnutia opustí hraciu plochu bez zbytočných prieťahov (nesmie ostať ani na hráčskej lavičke). Ostatných účastníkov stretnutia vykazuje rozhodca ústne.

 1. Vylúčený hráč musí opustiť hru na 2 minúty. 

 2. Tím hrá počas tejto doby v oslabení, po skončení trestnej doby sa hráč už nesmie vrátiť do hry. 

 3. Tím môže po zvyšok zápasu nahradiť vylúčeného hráča iným striedajúcim hráčom, ak hráča nemá, tím hrá v oslabení po zvyšok zápasu. 

 4. Ak potrestaný tím inkasuje v oslabení gól, nemôže vylúčeného hráča na ihrisku nahradiť iný striedajúci hráč a až do uplynutia trestu hrá tím v oslabení.

 5. V prípade, že tím nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 3+1, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného tímu pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku.

 6. ČK znamená pokutu 3 € a automatický zákaz štartu na 1 zápas. 

 7. V prípade hrubého porušenia pravidiel si organizátori vyhradzujú možnosť udeliť vyšší finančný aj zápasový trest (najmä v prípade inzultácie).

 8. V prípade, ak sa počas doby trestu hráča, zápas tímu, v ktorom inkasoval červenú kartu, odloží, tak sa doba trestu automaticky predĺžuje do termínu ďalšieho zápasu tímu, v ktorom hráč inkasoval ČK.


Priestupky na napomenutie ŽK

Napomenutý je hráč, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 8 priestupkov:

 1. nešportové správanie,

 2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,

 3. sústavné porušovanie pravidiel Šariš ligy,

 4. zdržiavanie nadviazania na hru,

 5. nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri nadviazaní na hru vykonaním rohového kopu, alebo voľného kopu (hráči brániaceho sa tímu),

 6. nedodržanie pravidla o povinnej výstroji, špeciálne v prípade obuvi

 7. vstúpenie alebo opätovné vstúpenie na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcov alebo porušenie postupu pri striedaní,

 8. úmyselné opustenie hracej plochy bez súhlasu rozhodcov.

Rozhodca napomenie náhradníka, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 4 priestupkov:

 1. nešportové správanie,

 2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,

 3. zdržiavanie nadviazania na hru,

 4. vstup na hraciu plochu porušením postupu pri striedaní.


Priestupky na vylúčenie

Hráč alebo náhradník je vylúčený, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich 7 priestupkov:

 1. surová hra,

 2. násilné správanie,

 3. opľutie súpera alebo inej osoby,

 4. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti súperovmu mužstvu tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára v jeho vlastnom pokutovom území),

 5. zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súperovi pohybujúcemu sa na bránku súpera spáchaním priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný alebo pokutový kop,

 6. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby,

 7. počas stretnutia je druhýkrát potrestaný napomenutím.

Náhradník je vylúčený, ak spácha nasledovný priestupok:

 1. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti,

 2. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby.

 1. Vylúčený hráč alebo náhradník musí opustiť priestor hracej plochy a technickej zóny (lavička). 

 2. V prípade napomenutia či vylúčenia dvoch a viacerých hráčov hrá potrestaný tím stále 3+1 a tresty druhého a ďalšieho potrestaného hráča sa nastavujú.

 

Odloženie zápasu a kontumácia

Odloženie zápasov

 1. Každý tím bude mať počas základnej časti nárok odložiť zápas najviac 1-krát. 

 2. Zápasy v dohrávkovom týždni a nadstavbovej časti nie je možné odložiť!

 3. Tím ma právo požiadať o odloženie zápasu najmenej 24 hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu.

 4. Odloženie bude spoplatnené podľa aktuálne platného sadzobníka pokút. Organizátori odporúčajú využiť túto možnosť naozaj len v najnevyhnutnejších prípadoch (choroba, zranenia, …). 

 5. Náhradný termín bude stanovený s týždennou lehotou dopredu. 

 6. Termín náhradného zápasu, ktorý stanoví vedenie súťaže, už nebude možné meniť a organizátori nezaručujú, že sa stretnutie odohrá v rovnaký pracovný deň v ktorom sa daná liga hrá.


Kontumácia stretnutia

 1. Ak tím nenastúpi na zápas bez ospravedlnenia, je zápas automatický kontumovaný v jeho neprospech a bude mu pokuta podľa aktuálneho sadzobníka pokút.

 2. V prípade kontumácie platí výsledok 5:0 v neprospech kontumovaného tímu.


Ostatné

 1. Hráči hrajú na svoje vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.

 2. Tím a jeho vedenie je plne zodpovedné za správanie sa svojich priaznivcov a fanúšikov. 

 3. Manažéri tímov komunikujú (pripomienky, dotazy, žiadosti, a iné.) s organizátormi súťaže len cez oficiálne komunikačné kanály Šariš ligy (e-mail, mobilný hovor, SMS, osobné stretnutie). Komunikácia cez sociálne siete, ako je facebook, nie je považovaná za oficiálny komunikačný nástroj.

 4. Hráči na sociálnych sieťach sú zodpovední za svoje správanie. V prípade slovných inzultácií na adresu rozhodcov, súperov, organizátorov či samotnej súťaže, môžu byť hráči pri hrubom porušení tohto pravidla, potrestaní rovnako ako na hracej ploche.